Řád pro registraci a tetování králíků

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí Hop (ČSCH-KKH)

Řád je určen pro zabezpečení evidence chovných jedinců v Klub Králičí Hop (dále jen ČSCH KKH), kteří jsou chováni výhradně pro sportovní aktivity. Jedná se zde o plemenitbu výkonnostní, kdy se nejedná o registrované jedince stejného plemene a zachování čistokrevnosti, nýbrž plemenářská práce je vedena pouze za účelem výkonnosti. Celá registrace je vedena tak, aby nemohlo docházet k záměně těchto králíků za čistokrevná plemena. Označování králíků je prováděno tetováním podle dále stanovených zásad Řádu pro registraci a tetování králíků v ČSCH-KKH:

1. Registrační značky

1.1 Levé ucho:

1.1.1 Pořadové číslo měsíce narození mláděte, konečná číslice roku narození mláděte a pořadové číslo mláděte narozeného v dané CHS.

1.2 Pravé ucho:

1.2.1 Trojmístný číselný registrační kód CHS a písmeno C jako označení původu králíka pocházejícího z České republiky

2. Předpoklady rodičů, jejichž odchov se má registrovat

2.1  Oba rodiče musejí být registrováni v rámci registrace ČSCH-KKH.

2.2  Alespoň jeden z rodičů musí být registrován v Plemenné knize KKH (dále jen PK KKH).

2.3  Oba rodiče musejí v den připouštění dosahovat nejméně minimální ještě přípustné hmotnosti, stanovené standardy pro příslušná plemena. Pokud nelze určit plemeno, mělo by se jednat o zvířata dospělá a to v době připouštění minimálně šest měsíců stará.

Výjimky nejsou povoleny

3. Postup chovatele při hlášení mláďat k registraci

3.1  V den připouštění rodičů je chovatel /případně i majitel samce, není-li jím chovatel/ povinen vyplnit připouštěcí potvrzení ve všech rubrikách s výjimkou přední strany, a to dvojmo.

3.2  Po rozeznání pohlaví mláďat vyplní chovatel přední stranu všech připouštěcích potvrzení a vypíše příslušný počet rodokmenů. Vyplněná připouštěcí potvrzení i rodokmeny, předloží chovatel registrátoru KKH, a to nejpozději v době, kdy mláďata dosáhla stáří tří měsíců.

3.3  Prodá-li chovatel březí králici jinému organizovanému chovateli, je povinen spolu s králicí předat i vyplněné připouštěcí potvrzení. Přední stranu připouštěcích potvrzení doplní pak po vrhu již nový majitel králice a postupuje dále jako chovatel narozených mláďat.

3.4  Pokud bude chovatel požadovat označení zvířete mikročipem, je povinen toto oznámit registrátorovi KKH a následně po předělení mikročipu veterinárním lékařem odeslat registrátorovi KKH čísla přidělených mikročipů.

4. Postup registrátora KKH

4.1  Registrátor chovatelského klubu odpovídá za správnou a úplnou registraci klubově registrovaných králíků v rámci KKH.

4.2  Po obdržení připouštěcího potvrzení a rodokmenů od chovatele je povinen klubový registrátor tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady, vrátí připouštěcí potvrzení a rodokmeny chovateli k doplnění nebo opravě.

4.3. Po skončení kalendářního roku provede klubový registrátor soupis klubově registrovaných králíků podle CHS. Údaje zašle klubový registrátor nejdéle do 31.3. následujícího roku sekretariátu ÚV ČSCH.

4.4 Pokud se chovatel rozhodne pro označení zvířete mikročipem ( což bude muset majitel / chovatel doložit prostou kopií zápisu takového zvířete do registru veterinárního lékaře), je registrátor KKH povinen po obdržení čísel přidělených mikročipů od chovatel, vlepit nebo vepsat tato čísla do připouštěcího potvrzení.

5. Postup tetovatele ZO

5.1  Tetovatel ZO provádí tetování králíků přímo u jednotlivých chovatelů své ZO.

5.2  Chovatelé registrují klubově a předloží tetovateli potvrzená a ověřená připouštěcí potvrzení a rodokmeny. Domluví se na datu tetování, ale vždy tak, aby mláďata byla v den tetování ještě u králice – matky.

5.3  Tetovatel odpovídá za správné umístění registračních značek v uších králíka podle směrnic tohoto registračního řádu. Značky musejí být výrazné a dobře čitelné. Tetovatel musí vpíchnout registrační značky také do příslušných rubrik rodokmenu. Před vpíchnutím registračních značek se tetovatel přesvědčí na tvrdším papíru, zda správně umístil značky do kleští. Uši králíka, které jsou vždy pokryty určitou vrstvou tuku, je vhodné před tetováním otřít lihem nebo čistým benzínem.

5.4  Tetovatel má ovládat platné standardy králíků, neboť je povinen před tetováním všechna přihlášená mláďata prohlédnout. Zjistí-li u některých zvířat nepřípustné vady, které by podmiňovaly výluku při posuzování, odmítne taková mláďata tetovat a znehodnotí příslušné rodokmeny. Stejně si bude tetovatel počínat u dokladů mláďat, která v mezidobí uhynula.

5.5  Tetovatel je povinen udržovat tetovací kleště v dobrém stavu, před použitím je vždy dezinfikuje a po použití řádně očistí. Platí to zejména pro registrační značky, tj. pro písmena a číslice.

5.6. Tetovatel ZO vede záznam o počtech tetovaných králíků a pravidelně informuje o své činnosti výbor ZO.

5.7 Tetovatel ZO ČSCH je jmenován výborem ZO ze zkušených chovatelů králíků ZO, před zahájením své činnosti musí být proškolen z teorie i praxe tetování králíků (anatomie králíka, přenosné nemoci králíků, proti nákazová opatření, dezinfekce, zásady ochrany zvířat před týráním, provedení tetování, ošetřování a údržba tetovacích nástrojů,) s ohledem na dodržování zásad zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění, pozdějších předpisů a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání., ve znění pozdějších předpisů.

Proškolení a ověření znalostí tetovatelů zabezpečí OOK, za účasti veterinárního lékaře. Tetovatel, který se zúčastnil školení a prokázal své znalosti je považován ve smyslu zákona č. 87/1987 za osobu odborně způsobilou pro označování králíků tetováním.

Seznam tetovatelů předloží OOK ČSCH příslušné Okresní nebo Městské veterinární správě.

Poznámka: Ustanovení 9.7 vyplývá z plnění podmínek § 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je v souladu s ustanoveními Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a Evropské dohody o ochraně oblíbených zvířat.

6. Poplatky za registraci a tetování

6.1  Poplatky za registraci a tetování v rámci ZO navrhuje vždy na jeden kalendářní rok odborná komise chovatelů králíků ZO a schvaluje členská schůze ZO.

6.2  Ústředním a okresním registrátorům, jakož i registrátorům chovatelských klubů přísluší odměna ve výši 0,50 Kč za každé registrované mládě. Od roku 2002 se za každého registrovaného králíka bude odvádět 1,50 Kč do pokladny ÚOK, vždy do 31.3. běžného roku.

7. Duplikát rodokmenu

7.1  Dojde-li ke ztrátě nebo ke znehodnocení rodokmenu, může chovatel nebo majitel králíka požádat registrátora KKH, který vystaví na základě svých připouštěcích potvrzení nový rodokmen, který v záhlaví jasně označí slovem – DUPLIKÁT.

7.2  Jiným způsobem vyhotovený duplikát rodokmenu než jak uvedeno pod 11.1 je neplatný.

8. Výjimka z registračního řádu

8.1  Opožděné hlášení mláďat k registraci možno tolerovat jen v odůvodněných případech, jako je nemoc chovatele, delší pracovní cesta apod.

8.2  Opožděné tetování možno dále tolerovat pokud byla orgánem veterinární správy vyhlášena opatření při výskytu myxomatózy v místě nebo okrese chovu.

8.3  Jakékoliv jiné výjimky, pokud nejsou přímo uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto registračního řádu, může povolit jen ÚOK ČSCH.

9. Tiskopisy

9.1 Veškeré tiskopisy potřebné k registraci distribuuje výhradně Distribuční středisko ČSCH v Brně, nebo jsou v elektronické podobě k dispozici u registrátora KKH.

10. Příklady registračních značek

10.1  Levé ucho: 1.1.12
Králík je narozen v měsíci lednu roku 2011 jako 12-té mládě registrované v dané CHS

10.2  Pravé ucho: 10.2. 055.C
Králík je registrován v CHS 055 na území České republiky

11. Umístění registračních značek

11.1  Registrační značky jsou vpichovány do uší králíka podle obrázku uvedeného ve Vzorníku plemen králíků.

11.2  Umístění mikročipu u sportovního králíka je doporučeno na pravé zadní stehno

12. Skartace

12.1 Skartace připouštěcích lístků se může provést u registrátora KKH po deseti letech evidence

13. Registrace zvířete do Plemenné knihy KKH

13.1  Každý králík bude zapsán do evidence KKH pod původními tetovacími značkami, přidělenými kteroukoli evidencí platnou v ČSCH nebo v EE.

13.2  Králík, který je označen mikročipem, bude v takovém případě v Plemenné knize KKH zaregistrován pod číslem přiděleného mikročipu, což bude muset majitel/chovatel doložit prostou kopií zápisu takového zvířete do registru veterinárního lékaře.

13.3 Králík, který není evidován v žádné platné evidenci, bude zapsán do evidence KKH pod přiděleným číslem v Plemenné knize, o které bude muset majitel/chovatel takového nově zařazeného zvířete zažádat registrátora KKH. Žádost dvojmo.

14. Značení čipem

14.1 V KKH je povoleno značení sportovních králíků mikročipem dle platných veterinárních norem.

14.2 V takovém případě bude v registraci KKH králík sportovního plemene zaregistrován pod číslem přiděleného mikročipu, což bude muset majitel/chovatel doložit prostou kopií zápisu takto označeného zvířete do registru veterinárního lékaře.