Vnitřní řád

Vnitřní řád byl schválen členskou schůzí konanou dne 10. 2. 2024.
Znění tohoto řádu je účinné od 12. 2. 2024.

OBSAH
Čl. I. – Úvodní ustanovení
Čl. II. – Členství v klubu
Čl. III. – Účast na závodech
Čl. IV. – Pořádání závodů
Čl. V. – Mistrovství ČR
Čl. VI. – Klubová soutěž
Čl. VII. – Rozhodčí
Čl. VIII. – Tréninková centra a zkušení závodníci
Čl. IX. – Chovatelské stanice
Čl. X. – Individuální uchovnění

ČLÁNEK I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento vnitřní řád upravuje pravidla ve spolku Český svaz chovatelů, z.s., Klub králičí hop (dále jen klub) a je v souladu se stanovami Českého svazu chovatelů, z.s. Stanovuje základní pravidla pro členství v klubu, účast a pořádání závodů, Mistrovství České republiky, Klubovou soutěž, chovatelské stanice, tréninková centra a organizaci rozhodčích. 

 2. S tímto řádem souhlasí každý člen při vstupu do klubu. Mezi související klubové předpisy patří Registrační řád, který obsahuje podmínky pro odchov sportovních králíků a Soutěžní řád, který upravuje závody v králičím hopu. 

 3. Jednotlivé body vnitřního řádu upravuje schůze výboru, členská schůze je může zrušit či upravit.

ČLÁNEK II.
ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Členem klubu se může stát pouze člen některé Základní organizace Českého svazu chovatelů, z.s. (dále ZO). Pro přijetí do klubu je nutné poslat přihlášku v elektronické podobě na clenstvi@kralicihop.eu (popř. v listinné podobě na adresu klubu), která musí být potvrzena od ZO, ve které je žadatel členem. 

 2. Členství v klubu je platné po připsání členského příspěvku společně se zápisným na účet klubu a schválením přihlášky výborem. Poté je žadateli přiděleno členské číslo a je vyrozuměn písemně. 

 3. Výše členského příspěvku je 200 Kč / rok bez ohledu na věk člena. Zápisné ve výši 100 Kč platí každý člen při prvním i opakovaném přijetí do klubu.

 4. Pro stávající členy je třeba členský příspěvek zaplatit nejpozději do 31. 12. daného roku pro prodloužení členství v dalším roce. Rozhodující je datum připsání platby na účet klubu. Pokud nebude platba do uvedeného data připsána na účet klubu, automaticky zaniká členství. 

 5. Po přijetí do klubu vznikají členovi tyto výhody:
 • na závodech se může účastnit všech výkonnostních kategorií 
 • možnost kvalifikovat se a účastnit Mistrovství České republiky
 • umístit se v Klubové soutěži
 • může mít vlastní chovatelskou stanici a odchovávat pod ní sportovní králíky
 • člen starší 18 let se může stát odpovědným pořadatelem a pořádat závody v králičím hopu
 • nižší cena za vystavení Výkonnostního průkazu
 1. Povinností člena je dodržování všech řádů klubu.

 2. Člen klubu nesmí svým jednáním či veřejným vystupováním poškodit dobré jméno klubu, jeho členů nebo králičího hopu jako takového.

 3. Člen klubu se nesmí účastnit neoficiálních závodů (trénink, nebo předváděcí akce se neberou jako neoficiální závody). Člen, který se účastní (či pořádá neoficiální závody), bude mít pozastavenou jakoukoliv činnost v klubu a účast na závodech po dobu 3 měsíců s okamžitou platností. Závod přístupný a prezentovaný veřejnosti, pořádaný bez schválení klubem je označen jako neoficiální.

 4. Porušení řádů členem klubu
  a) Výbor individuálně rozhodne o každém případu porušení Vnitřního a Registračního řádu klubu na výborové schůzi. V případě opakovaného a hrubého porušení může být dle Stanov ČSCH člen vyloučen z klubu.

  b) Každé porušení Soutěžního řádu bude předáno k šetření sboru rozhodčích. Jakékoliv úmyslné a hrubé porušení může být postiženo zákazem účasti závodníka na všech závodech až po dobu 3 měsíců.

ČLÁNEK III.
ÚČAST NA ZÁVODECH

 1. Účast na závodech je dobrovolná, při startu v lehkých třídách nemusí být závodník členem klubu. Každý závodník musí být starší 10 let.

 2. Každá závodní dvojice (vodič + králík) musí mít vlastní Výkonnostní průkaz (VP), o který musí zaslat žádost min. 2 týdny před prvními závody společně s platbou na bankovní účet klubu. Vyplněnou žádost je nutné odeslat v elektronické podobě na prukazy@kralicihop.eu. Cena za VP pro člena klubu je 50 Kč a pro nečlena 100 Kč. Průkaz Vám bude doručen poštou na adresu uvedenou v žádosti. 

 3. Závodník musí VP dovézt na každé závody, kterých se daná závodní dvojice účastní. V případě neodevzdání VP odpovědnému pořadateli při přejímce, se nemůže závodní dvojice závodu zúčastnit. Po ukončení závodu je VP vrácen závodníkovi, který zkontroluje správnost a úplnost zapsaných výsledků.

 4. V případě ztráty VP je nutné požádat o vystavení duplikátu za poplatek 200 Kč. Pro vystavení duplikátu kontaktujte prukazy@kralicihop.eu.

 5. Zdravotní přejímkou před začátkem soutěže musí projít všichni přítomní králíci a musí se prokázat platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli v případě první vakcinace nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a dále jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. Králíci, u nichž bude shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru závodu.

ČLÁNEK IV.
POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ

 1. Pořadatelem všech závodů v králičím hopu je Český svaz chovatelů, z.s., Klub králičí hop, který pověří odpovědného pořadatele.

 2. Závod má na starosti jedna osoba, která se stává odpovědným pořadatelem. Tato osoba je odpovědná za jeho přípravu, průběh, kontrolu, uzavření závodu (viz IV/8) a musí být na závodu přítomna po celou dobu konání. Odpovědný pořadatel musí být členem klubu a být starší 18 let v době zaslání žádosti o pořádání závodu. V propozicích nelze uvádět spolupořadatele.

 3. Odpovědný pořadatel zajišťuje prostory závodu, závodní plochu, překážky a odpovídá za jejich správnost podle Soutěžního řádu. Odpovědný pořadatel domlouvá delegaci rozhodčího, kterému vyplatí základní odměnu 1200 Kč za závod vzdálený do 100 km od místa bydliště rozhodčího (= 200 ujetých km) a 5 Kč za každý další ujetý kilometr. Rozhodčí se může po domluvě s pořadatelem odměny vzdát (celé nebo jen části).


 4. Za závodní povrch lze použít pouze plochu, která je rovná, bez děr a která neklouže nebo naopak nebude příliš hrubá, aby nestrhla králíkům drápy. Ideální závodní povrch je dobře upravený trávník. Pokud je plocha betonová nebo naopak příliš kluzká (parkety, linoleum), je nutné ji pokrýt neklouzavým kobercem, který musí být z bezpečnostních důvodů přilepen k podlaze lepící páskou.

 5. V případě konání závodu s účastí většího počtu diváků, musí být závodní plocha viditelně ohraničena. 

 6. Povinnosti odpovědného pořadatele před závody

a) Kdykoli během roku může zájemce o pořádání závodů nahlásit jednateli své plánované závody (datum + místo konání). Závod bude poté uveden v kalendáři plánovaných akcí na webu. Toto oznámení není závazné a je možné závod zrušit či přesunout. 

b) Odpovědný pořadatel zašle jednateli žádost o pořádání závodů společně s propozicemi a přihláškou k závodu. 

c) Propozice musí obsahovat:

 •     název, datum a přesné místo konání závodů
 •     vyhlášené disciplíny společně se způsobem hodnocení a počáteční výškou / dálkou
 •     povrch závodní plochy a její přibližné rozměry (v případě kobercových závodů uvádět plochu pokrytou kobercem)
 •     přibližný časový rozvrh závodu 
 •     jméno/a rozhodčích 
 •     způsob přihlašování a datum uzávěrky přihlášek
 •     výši startovného a způsob jeho úhrady
 •     veterinární podmínky dle vnitřního řádu (viz III/5)
 •     odkaz na platný Soutěžní řád, kterým se přítomní na závodech řídí
 •     jméno a kontakt na odpovědného pořadatele

Dodatečné změny v propozicích je vždy nutné předem řešit s jednatelem. Povoleny jsou pouze malé změny, které nezmění podobu závodu – bude vždy jednotlivě posouzeno.

d) Tyto dokumenty musí být odeslány na jednatel@kralicihop.eu minimálně 1 měsíc přede dnem konání akce. Výjimku mají závody, na kterých se bude závodit pouze ve veteránech, lehké a střední třídě rovinné dráhy a parkuru. O tyto závody je možné zažádat minimálně 2 týdny předem. Po odeslání potřebných dokumentů a schválení závodu bude závod zveřejněn na klubovém webu.


e) Odpovědný pořadatel nesmí nijak omezovat účast králíků v jednotlivých disciplínách – v propozicích ani při přihlašování na závod (např. vyhlášení výšky jen pro králíky, kteří se účastní rovinky/ parkuru).

f) Odpovědný pořadatel je povinen závod osobně, písemně nebo elektronickou poštou oznámit nejméně 7 dnů přede dnem konání krajské veterinární správě a příslušné obci. 

g) V případě, že by odpovědný pořadatel nechtěl závodníka z nějakého důvodu přijmout, má tuto možnost, avšak musí do týdne od obdržení přihlášky závodníka a jednatele klubu informovat o tomto rozhodnutí.

h) V případě naplnění kapacity závodu může odpovědný pořadatel kdykoli ukončit přihlašování a tato skutečnost bude uvedena na webu. 

i) Odpovědný pořadatel má povinnost po uzávěrce přihlášek rozeslat všem přijatým závodníkům potvrzující informaci o přijetí přihlášky a přesném času přejímky králíků. 

j) V případě, že odpovědný pořadatel plánuje otevřít danou disciplínu pouze při přihlášení určitého počtu závodních dvojic, je nutné toto uvést v propozicích. 

k) V případě přihlášení více než 50 závodních dvojic do jedné disciplíny má odpovědný pořadatel právo tuto disciplínu před jejím zahájením rozdělit do 2 skupin.

l) Odpovědný pořadatel podle přijatých přihlášek vyhotoví startovní listiny, které určují pořadí závodních dvojic na trati.  

m) Pořadatel musí zajistit osoby nápomocné s organizací závodu v průběhu celého dne (zapisování výsledků, zvedání tyček, úklid dráhy).

 1. Povinnosti odpovědného pořadatele během závodu

a) Před zahájením závodu odpovědný pořadatel provede prezenci závodníků, při které si od všech závodních dvojic vybere VP, popř. startovné. 

b) Osoba pověřená odpovědným pořadatelem provede zdravotní přejímku králíků před zahájením závodu ve stanovený čas. Tato osoba nemusí mít veterinární vzdělání. V případě, že králík neprojde zdravotní přejímkou, není vpuštěn do závodního prostoru. Zdravotní přejímka je povinná pro všechny králíky přítomné na závodech. Králík, který nezávodí, nemůže vstoupit do prostoru závodů, pokud řádně neprojde zdravotní přejímkou. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech (např. zpoždění na cestě, rozbité auto), se kterými je včas pořadatel seznámen, lze provést zdravotní přejímku i po příjezdu závodníka.

c) Před začátkem závodu odpovědný pořadatel oficiálně zahájí závod a poučí závodníky o správné manipulaci s králíky. 

d) Odpovědný pořadatel je povinen vyvěsit startovní listiny před začátkem disciplíny.

e) Odpovědný pořadatel ihned po ukončení závodní disciplíny zajistí správné zpracování výsledků v elektronické podobě. Tyto výsledky zveřejní závodníkům k nahlédnutí a zapíše výsledky jednotlivých závodních dvojic do příslušných VP. 

f) Písemnou formu originálních výsledkových listin je pořadatel povinen archivovat po dobu 5 let. 

g) Ve výsledkových listinách rovinné dráhy a parkuru musí být vždy rozepsané chyby (za překážky, odmítnutí a čas) v jednotlivých bězích. 

h) Po ukončení závodu odpovědný pořadatel vrátí VP závodníkům.

 1. Povinnosti odpovědného pořadatele po ukončení závodu

a) Do 2 týdnů od data konání závodu splní odpovědný pořadatel tyto náležitosti:

 • Odešle kompletní výsledkové listiny v editovatelném formátu (xlsx, ods…) na web@kralicihop.eu. 
 • Odvede celkovou částku odvodů ze závodu na bankovní účet klubu (č. účtu: 246308486/0300), jako variabilní symbol zadá 333 a do poznámky pro příjemce zadá název závodu. Po domluvě s pokladníkem je možné předat odvody v hotovosti. Odvody klubu ze závodu jsou 10 Kč za každý start.
 • Odevzdá do rukou pokladníka nebo odešle na pokladnik@kralicihop.eu vyplněný formulář vyúčtování závodu.

b) Pokud odpovědný pořadatel neodešle odvody, vyúčtování nebo výsledkové listiny ve stanoveném termínu, nebudou mu povoleny další závody až do splnění všech povinností. 

 1. Pokud odpovědný pořadatel nedodrží pravidla pro pořádání závodu, nemusí mu být povoleno pořádání dalších závodů.

 2. V termínu konání členské schůze, schůze rozhodčích a Mistrovství Evropy konaného v ČR nesmí být uspořádán žádný jiný závod. Výjimku mají závody, které jsou součástí těchto akcí.

ČLÁNEK V.
MISTROVSTVÍ ČR

 1. V termínu konání Mistrovství České republiky (dále MČR) nesmí být uspořádán žádný jiný oficiální závod. MČR se mohou účastnit pouze občané ČR, kteří jsou členové klubu.

 2. Titul „Mistr České republiky“ má právo nosit králík, který zvítězil v elitní třídě rovinné dráhy nebo parkuru, skoku vysokém a skoku dalekém.

 3. Pro start na MČR musí všechny závodní dvojice splnit kvalifikační podmínky na některém z kvalifikačních závodů určených pro dané mistrovství. Kvalifikační podmínky na následující období budou vždy určené výborem na nejbližší schůzi po již proběhlém MČR.

 4. Na MČR mohou být králíci přihlášeni pouze v nejvyšší třídě, ve které byli na MČR kvalifikováni. V případě, že již králík přestoupil do vyšší třídy, ve které není kvalifikován, nemůže na MČR nastoupit do třídy nižší (kvalifikace je tedy neplatná). V případě přestupu králíka do třídy veteránů (v jakékoliv dvojici) je kvalifikace neplatná. 

 5. Kvalifikace závodních dvojic na MČR 2024
 •     střední třída – umístění do 5. místa 
 •     těžká třída – umístění do 5. místa 
 •     elitní třída – umístění do 7. místa 
 •     skok vysoký – 2x překonaná výška 80 cm 
 •     skok daleký – 2x překonaná délka 200 cm
 1. Kvalifikovat na MČR se může pouze občan ČR, který je členem klubu.

 2. V případě, že v těžké třídě závodí elitní králíci, kvalifikaci získává 5 nejlépe umístěných králíků, kteří mají dosaženo těžké třídy. Stejně se postupuje i při účasti zahraničního závodníka. 

 3. Pravidla pro pořádání kvalifikačních závodů na MČR 2024

Kvalifikace na MČR 2024 začnou nejdříve v srpnu a skončí nejpozději v únoru (1. 8. 2023 – 29. 2. 2024). Zájemci o pořádání kvalifikačního závodu mohou hlásit termíny, místa konání a ostatní požadované informace jednateli do 30. 4. 2023. Následně bude výborem vybráno 10 závodů, které budou určeny jako kvalifikační na MČR 2024. Bude přihlíženo k vhodnosti termínu, místa konání a k předchozím zkušenostem se závody konané pořadatelem, který žádá o kvalifikační závod.

Kvalifikační závody mají oproti běžným závodům několik výjimek, které jsou uvedeny v následujících bodech. 

a) Každý odpovědný pořadatel má možnost pořádat v daném kvalifikačním roce jeden kvalifikační závod.

b) Propozice na kvalifikační závody musí být min. 5 týdnů předem odeslány jednateli ke schválení.

c) Při kvalifikačních závodech se musí vždy vypsat všechny disciplíny, ve kterých je možné se kvalifikovat na MČR.

d) Na kvalifikačních závodech konaných na trávě není možné vyhlásit lehkou třídu a třídu veteránů z kapacitních důvodů. V případě halových kobercových závodů je možné tyto třídy otevřít po uzávěrce přihlášek pro již přihlášené závodníky.

e) Rovinná dráha i parkur musí být vždy hodnoceny součtem výsledků 2 běhů. Pořadatel se může rozhodnout, zda závod proběhne dvoukolově nebo jako základní běh a finále. Podmínky pro postup do finále určí rozhodčí tak, aby do finále postoupila přibližně polovina závodníků (hodnoceno dle počtu chyb).

f) V případě, že by se na kvalifikačním závodu účastnilo nějaké třídy rovinné dráhy nebo parkuru méně než 10 králíků, nebude v této třídě udělena žádná kvalifikace.

g) Kvalifikační disciplíny rovinné dráhy a parkuru nelze dělit na 2 skupiny výsledků.

h) Soutěže ve skoku vysokém a dalekém začínají a postupují na stejné výšce a dálce, jaké jsou stanoveny pro dané MČR, pro které jsou kvalifikační.

 •     Skok vysoký – počáteční výška 50 cm, do 70 cm se zvedá po 10 cm, poté po 5 cm.
 •     Skok daleký – počáteční délka 100 cm, do 200 cm se prodlužuje po 20 cm, poté po 10 cm.

i) Na kvalifikačních závodech není možné odmítnout přihlášku. Omezení celkového počtu startů na kvalifikačních závodech je možné pouze v odůvodnitelných případech po dohodě s výborem.

j) V případě, že by se některá z disciplín nekonala z důvodů nezávislých na pořadateli závodu (málo přihlášených startů, nedostavení se závodníků na závody, zásah vyšší moci), jsou závody uznány jako kvalifikační.

k) V případě, že by se některá z disciplín nekonala z důvodu pochybení pořadatele závodu (nepřipravenost, špatná organizace) nebo při nedodržování podmínek pro pořadatele, nebude pořadateli umožněno pořádání kvalifikačního závodu v příštím kvalifikačním roce.

l) Na kvalifikačních závodech je nutná přítomnost minimálně 3 rozhodčích.

m) Maximální možná cena za start je 80 Kč.

n) Pořadatelé musí mít zkušenosti s pořádáním závodů.

o) Závodní plocha musí být dostatečně veliká ke konání závodu na více drahách současně.

p) Výsledkové listiny musí pořadatel odeslat do týdne od data konání závodu.

ČLÁNEK VI.
KLUBOVÁ SOUTĚŽ

 1. Klubovou soutěž vyhlašuje výbor vždy po ukončení závodní sezóny (počítáno na kalendářní rok). Je oceněno prvních 10 míst, při stejném počtu bodů je více králíků na stejném místě. Výsledky Klubové soutěže za uplynulý ročník jsou vyhlášeny na MČR nebo členské schůzi. 

 2. Do Klubové soutěže se počítají body získané na MČR a na všech kvalifikačních závodech na MČR, které se uskutečnily v daném roce. Body jsou počítány dle tabulky v Soutěžním řádu, který je platný od 1. 7. 2023.

 3. Do Klubové soutěže nejsou započítány body získané v lehké třídě. Jsou započítány i body za čisté běhy.

ČLÁNEK VII.
ROZHODČÍ

 1. Všichni aktivní rozhodčí v klubu tvoří sbor rozhodčích. Mezi sebou si volí předsedu rozhodcovského sboru a společně mění Soutěžní řád. 

 2. Rozhodčí musí být členem klubu, být starší 18 let a musí složit rozhodcovské zkoušky. Rozhodčí je spravedlivý, nestranný a řídí se Soutěžním řádem.

 3. Zkoušky rozhodčích probíhají 1x ročně, zhruba půl roku po schůzce rozhodčích a poslední změně Soutěžního řádu. Zkoušky musí proběhnout při předem určených závodech.

 4. Zkoušky může vykonávat pouze adept na rozhodčího, který o zkoušku vyjádří zájem do konce předchozího kalendářního roku. Žádost může zaslat ve věku 17 let, avšak v době konání zkoušek již musí být plnoletý. Po schválení zkušební komisí rozhodčích se zájemce stává adeptem a může vykonávat povinnou praxi.  

 5. Adept se musí zúčastnit jako stínový rozhodčí minimálně 5 závodů, získat potvrzení od 5 různých rozhodčích a poté úspěšně složit zkoušku.

 6. Zkoušky rozhodčích

a) Sbor rozhodčích si mezi sebou volí 6člennou zkušební komisi. Zkoušek se musí účastnit minimálně 3 členové této komise.

b) Adept na rozhodčího má celkem 3 pokusy o složení zkoušky. Pokud při zkoušce v kterékoliv části neuspěje, může být přezkoušen až na dalších zkouškách za rok. Bude znovu přezkoušen ze všech částí zkoušky.

c) Zkoušky rozhodčích mají 3 části:

 •     praktická zkouška
 •     písemná zkouška
 •     ústní zkouška
 1. Schůze rozhodčích se konají minimálně 2x ročně. V případě, že se rozhodčí tohoto setkání nezúčastní alespoň jednou za rok, přestává být rozhodčím.

ČLÁNEK VIII.
TRÉNINKOVÁ CENTRA A ZKUŠENÍ ZÁVODNÍCI

 1. Klub sdružuje tréninková centra, která pravidelně pořádají tréninky pro veřejnost. 

 2. Minimální věk zodpovědné osoby (trenéra) je 18 let.

 3. Podmínky pro trenéra:
 • Trenér musí být alespoň 1 rok členem klubu. 
 • Trenér musí sám dosáhnout s králíkem těžké třídy (toto doloží fotografií VP).
 • Pro platnou žádost musí trenér doložit minimálně dvě doporučení rozhodčího (rozhodčí má právo žádost zamítnout).
 1. Žádost o tréninkové centrum schválí výbor na své nejbližší schůzi. Pokud vzniknou pochybnosti o fungování tréninkového centra, může být tréninkové centrum na základě projednání výboru zrušeno.

 2. Závodník, který je ochoten přizvat začátečníka na trénink a naučit ho alespoň základy vodění králíků, ale nemá stálé místo a čas tréninků, se může stát tzv. zkušeným závodníkem. Tito závodníci musí dodržet stejné podmínky jako trenéři v tréninkovém centru a odeslat žádost o zařazení mezi zkušené závodníky. 

ČLÁNEK IX.
CHOVATELSKÉ STANICE

Klub sdružuje chovatele sportovních králíků. Tito chovatelé mají vlastní registrované chovatelské stanic definované číselným kódem a názvem a svým odchovům nechávají vystavit rodokmen sportovního králíka. Jméno chovatelské stanice je nedílnou součástí jména králíka a majitel králíka má povinnost uvádět celé jméno králíka ve všech oficiálních dokumentech. 

 1. Vznik chovatelské stanice

a) Registrace chovatelské stanice je bezplatná.

b) Registrovat chovatelskou stanici může pouze člen klubu.

c) Chovatelská stanice vzniká zároveň s registrací prvního odchovaného sportovního vrhu. Žádost o registraci CHS pošle chovatel registrátorovi společně s rodokmeny odchovaných mláďat. Svým podpisem na žádosti chovatel potvrdí svůj souhlas s dodržováním Řádu chovatelských stanic a Registračního řádu.

d) Název chovatelské stanice je jedinečný, nezaměnitelný s názvy ostatních chovatelských stanic.

e) Každý chovatel může mít pouze 1 chovatelskou stanici a zároveň název chovatelské stanice může používat pouze jeden člen.

f) Při obnovení členství v klubu chovateli zůstává název chovatelské stanice.

g) Podmínky pro název chovatelské stanice:

 • Může mít maximálně 3 slova a musí být uveden ve formátu, ve kterém bude připojen ke jménu králíka.
 • Musí být nezaměnitelný s názvem již existující CHS v rámci klubu.
 • Nesmí být hanlivý, vulgární či pohoršující. 
 • Připouští se český i cizojazyčný, který není celý uveden velkými písmeny a je psán latinkou. 
 • Nesmí obsahovat tituly, které je možné s králíkem v rámci králičího hopu získat.
 1. Práva chovatelské stanice

a) Registrovat odchovaná mláďata dle Registračního řádu.

b) Navrhnout registrátorovi vlastní trojmístný číselný registrační kód a název chovatelské stanice.

 1. Chovatel je povinen:

a) Dodržovat Vnitřní a Registrační řád.

b) Zabezpečit ve svém chovu králíků takové podmínky, které vyžadují jejich základní požadavky na udržení zdraví a života vyplývající z jejich biologických potřeb.

c) Všem svým králíkům poskytnout dostatečnou a odbornou veterinární péči.

d) Nekřížit geneticky poškozené či jinak nemocné králíky. Těm musí být umožněno důstojně dožít v chovatelské stanici či v případě prodeje vždy uvést popis dané vady králíka v kupní smlouvě. Tuto informaci musí také chovatel nahlásit registrátorovi.

e) Zamezit a nepřipustit v chovu příbuzenské křížení králíků – v rodokmenu mláďat se nesmí vyskytnout žádný společný předek alespoň do 4. generace. (viz 2.5 Registračního řádu).

f) Zajistit samici, především po více početném vrhu, klid a dostatek času před dalším zabřeznutím s maximálním počtem dvou vrhů v jednom kalendářním roce.

g) Vést ve své CHS vlastní evidenci (písemně či elektronicky), ve které je veden přehled o všech mláďatech, která byla odchována v chovatelské stanici a o jejich prodeji.

h) Rodokmen vystavit pouze králíkům narozeným v chovatelské stanici a vést ve své evidenci přehled o přidělených tetovacích číslech a jménech mláďat.

i) Nezaměnitelně označit všechna odchovaná mláďata, kterým byl vystaven rodokmen, tetováním nebo aplikací mikročipu.

j) Vystupovat vždy v rámci mravních zvyklostí, přičemž se řídit a respektovat zákony ČR a EU, a to nejen v oblasti chovu.

k) Svým jednáním na veřejnosti dbát o dobré jméno a pověst ostatních registrovaných CHS.

l) Pokud je chovatel mladší 18 let, musí plánovaný vrh oznámit registrátorovi ještě před nakrytím samice prostřednictvím e-mailu a vyčkat na jeho schválení.

m) Majitel chovatelské stanice nesmí v inzerátech na mláďata bez PP sportovního králíka uvádět příslušnost mláďat k tomuto plemeni.

 1. Zánik chovatelské stanice

a) Oznámením chovatele o zrušení chovatelské stanice e-mailem zaslaným na registrator@kralicihop.eu.

b) Úmrtím chovatele.

c) Rozhodnutím výboru klubu, například v případě porušení klubových řádů.

ČLÁNEK X.
INDIVIDUÁLNÍ UCHOVNĚNÍ

Individuální uchovnění je forma uchovnění králíků v době, kdy není možné pořádat závody a v rámci opatření je možné takto králíka uchovnit. Jde o oficiální posouzení výkonu králíka rozhodčím dle Soutěžního řádu. Je možné králíka uchovnit ve skoku vysokém nebo dalekém. 

 1. Podoba individuálního uchovnění se odvíjí od aktuálně platných nařízení.

 2. Výkony králíků jsou rozhodčím natočeny a zveřejněny na webu.

 3. Podmínky a limity

a) Účastnící se králíci musí být dle Soutěžního řádu starší 10 měsíců a musí se prokázat platným očkovacím průkazem. Přejímku králíků, kterou musí absolvovat všichni králíci, zajistí přítomný rozhodčí. Králíci, kteří jsou již chovní, se nemohou účastnit. Králík může v rámci jednoho dne skákat jen v jedné disciplíně. Výkon bude zapsán rozhodčím do VP.

b) Skok vysoký – Počáteční výška skoku vysokého je 40 cm, zvedá se po 5 cm (je možné vynechávat). Pokud se králík uchovní (skočí 70 cm), nepokračuje dál. Mezi jednotlivými koly si může vodič zvolit maximálně 5minutovou přestávku.

c) Skok daleký – Počáteční délka skoku dalekého je 40 cm, prodlužuje se po 20 cm (je možné vynechávat). Pokud se králík uchovní (skočí 180 cm), nepokračuje dál. Mezi jednotlivými koly si může vodič zvolit maximálně 5minutovou přestávku.

 1. Poplatky
 • 10 Kč za každého králíka
 • proplacení nákladů rozhodčímu
 1. Přihlašování probíhá zasláním poptávky na uchovneni@kralicihop.eu. Termín, čas a místo je domluveno individuálně s rozhodčím a dle celkového zájmu o uchovnění. Individuální uchovnění lze uskutečnit v jeden den na stejném místě pro více osob, které budou mít předem přidělený časový blok.

 2. Všichni vodiči jsou povinni se řídit platným Soutěžním řádem. Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem stvrzují zasláním poptávky.