Registrační řád

❗️Od 1. 1. 2022 je zrušena výjimka z Registračního řádu pro králíky narozené dříve než v roce 2020. Nyní budou muset bod 2.1 splnit všichni králíci s rodokmenem sportovního králíka.

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí Hop (ČSCH-KKH)

platný od 1. 1. 2022

Řád je určen pro zabezpečení evidence odchovaných jedinců v rámci Klubu Králičí Hop (dále jen ČSCH-KKH), kteří jsou chováni výhradně pro sportovní aktivity. Jedná se zde o plemenitbu výkonnostní, kdy se nejedná o registrované jedince stejného plemene a o zachování čistokrevnosti, nýbrž plemenářská práce je vedena pouze za účelem výkonnosti. Celá registrace je vedena tak, aby nemohlo docházet k záměně těchto králíků za čistokrevná plemena. Označování králíků je prováděno podle dále stanovených zásad Řádu pro registraci a tetování králíků v ČSCH-KKH.

 1. Registrační značky

1.1 Levé ucho:

1.1.1 Pořadové číslo měsíce narození mláděte, konečná číslice roku narození mláděte a pořadové číslo mláděte registrovaného v rámci ČSCH-KKH v daném roce.

1.2 Pravé ucho:

1.2.1 Trojmístný číselný registrační kód CHS a písmeno C jako označení původu králíka pocházejícího z České republiky.

 1. Předpoklady rodičů, jejichž odchov se má registrovat

2.1 Králíci s rodokmenem sportovního králíka vydaným KKH musí splnit podmínky pro zápis do Plemenné knihy KKH nebo závodit alespoň ve střední třídě rovinné dráhy či parkuru.
Alespoň jeden z rodičů musí být vždy zapsán v Plemenné knize KKH (dále jen PK KKH). 

2.2 Králíci bez rodokmenu sportovního králíka musí vždy splnit podmínky pro zápis do Plemenné knihy KKH.

2.3 Podmínky pro zápis do Plemenné knihy (tedy být nositeli titulu „Elitní“). Pro tento titul musí králík na oficiálních závodech splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Závodit v elitní třídě rovinné dráhy
 • Závodit v elitní třídě parkuru
 • Překonat výšku 70 cm a vyšší
 • Překonat délku 180 cm a delší

2.4 Oba rodiče musí v den připouštění dosahovat nejméně minimální ještě přípustné hmotnosti, stanovené standardy pro příslušná plemena. Pokud nelze určit plemeno, mělo by se jednat o zvířata dospělá, a to v době připouštění minimálně deset měsíců stará. Výjimky nejsou povoleny.

2.5 V rodokmenu mláďat se nesmí vyskytnout žádný společný předek alespoň do 4. generace.

 1. Postup chovatele při hlášení mláďat k registraci

3.1 V den připouštění rodičů je chovatel (případně i majitel samce, není-li jím chovatel) povinen vyplnit připouštěcí potvrzení ve všech rubrikách (přední i zadní stranu) s výjimkou levé části přední strany, a to dvojmo.

3.2 Po rozeznání pohlaví mláďat vyplní chovatel levou část přední strany obou připouštěcích potvrzení a vypíše příslušný počet rodokmenů. Vyplněná připouštěcí potvrzení i rodokmeny předloží chovatel registrátorovi KKH, a to nejpozději v době, kdy mláďata dosáhla stáří tří měsíců.

3.3 Chovatel je povinen nezaměnitelně označit tetováním či čipem všechna mláďata, kterým nechá vystavit rodokmen sportovního králíka.

3.4 Pokud se chovatel rozhodne pro označení zvířete mikročipem, nahlásí odchov vrhu registrátorovi KKH mailem. Po načipování vrhu zašle chovatel vyplněné rodokmeny s již vlepenými čísly čipu k potvrzení registrátorovi KKH. A to do věku 3 měsíců mláďat.

3.5 Prodá-li chovatel březí králici jinému organizovanému chovateli, je povinen spolu s králicí předat i vyplněné připouštěcí potvrzení. Přední stranu připouštěcích potvrzení doplní pak po narození vrhu již nový majitel králice a postupuje dále jako chovatel narozených mláďat.

 1. Postup registrátora KKH

4.1 Registrátor chovatelského klubu odpovídá za správnou a úplnou registraci klubově registrovaných králíků v rámci KKH.

4.2 Po obdržení připouštěcího potvrzení a rodokmenů od chovatele je povinen klubový registrátor tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady, vrátí připouštěcí potvrzení a rodokmeny chovateli k doplnění nebo opravě.

4.3. Po skončení kalendářního roku provede klubový registrátor soupis klubově registrovaných králíků podle CHS. Údaje zašle klubový registrátor nejdéle do 31.3. následujícího roku sekretariátu ÚV ČSCH. 

 1. Duplikát rodokmenu

5.1 Dojde-li ke ztrátě nebo ke znehodnocení rodokmenu, může chovatel nebo majitel králíka požádat registrátora KKH o duplikát. Registrátor poté vystaví na základě připouštěcího potvrzení nový rodokmen, který v záhlaví jasně označí slovem – DUPLIKÁT.

5.2 Jiným způsobem vyhotovený duplikát rodokmenu, než jak je uvedeno pod 5.1., je neplatný.

5.3 Vystavení duplikátu rodokmenu je zpoplatněno částkou 50 Kč.

 1. Výjimka z registračního řádu

6.1 Opožděné hlášení mláďat k registraci možno tolerovat jen v odůvodněných případech, jako je nemoc chovatele, delší pracovní cesta apod.

6.2 Opožděné tetování možno dále tolerovat, pokud byla orgánem veterinární správy vyhlášena opatření při výskytu myxomatózy v místě nebo okrese chovu.

6.3 Jakékoliv jiné výjimky, pokud nejsou přímo uvedeny v jednotlivých ustanoveních tohoto registračního řádu, může povolit jen ÚOK ČSCH.

 1. Příklady registračních značek

7.1 Levé ucho: 1-1-12
Králík je narozen v měsíci lednu roku 2021 jako 12-té mládě registrované v daném roce v rámci KKH.

7.2 Pravé ucho: 055C
Králík je registrován v CHS 055 na území České republiky.

 1. Umístění registračních značek

8.1 Registrační značky jsou vpichovány do uší králíka podle obrázku uvedeného ve Vzorníku plemen králíků.

 1. Skartace

9.1 Skartace připouštěcích lístků se může provést u registrátora KKH po deseti letech evidence.