Pro pořadatele

Žádost o povolení závodů

Formulář klubových odvodů

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení

Smlouva o rozhodování na akci

Metodické pokyny pro pořádání akcí KKH

Aktualizace: 25. 7. 2017

Rádi byste uspořádali ve svém okolí závody v Králičím hopu? Určitě náš klub uvítá jakékoliv aktivity v tomto směru a vyjde Vám vstříc. Ovšem za předpokladu, že dodržíte všechny důležité záležitosti, nutné k tomu, aby tyto závody byly korektní a bylo možné je označit za oficiální. Tyto metodické pokyny platí pro pořádání všech akcí, které budou využívat Řád na ochranu zvířat č.j. 42591/2012-MZE-17214. 

Proto prosím všechny budoucí pořadatele o pečlivé čtení všech následujících bodů.

1. Pořadatelem všech závodů v králičím hopu je Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop (ČSCH-KKH). Klub pověřuje pořádáním závodů svého vybraného člena. Tento člen musí být starší 18-ti let.

Je tedy nutné pro každého, kdo by chtěl být budoucím pořadatelem minimálně 1 měsíc před konáním závodů podat žádost jednateli klubu KKH (e-mail: jednatel@kralicihop.eu). Zde musí být uvedeno, o jakou akci jde, kdy a kde se bude konat. Pokud tuto akci bude chtít pořádat člen klubu, automaticky se stává tzv. „odpovědným pořadatelem“. Pokud bude chtít akci pořádat nečlen klubu KKH, je nutné – po dohodě s navrhujícím pořadatelem – určit odpovědného pořadatele závodu z řad členů KKH (viz Seznam členů KKH, zveřejněný na webu). Žádost je umístěna na webu v sekci „Ke stažení“. Schválené akce jednatel ihned zajistí zveřejněním na webu KKH.

2. Závody v králičím hopu je odpovědný pořadatel povinen oznámit (dle zákona č. 246/1992 Sb. podle změn k 1.1.2013 jde veřejné vystoupení) příslušné obci a příslušné Krajské veterinární správě.

Odpovědný pořadatel závodů podá do 14-ti dnů před začátkem akce písemné oznámení na místně příslušný Obecní či Městský úřad, odbor Životního prostředí, minimálně 1 měsíc před datem konání akce. Dále akci nahlásit na příslušné Krajské veterinární správě. Toto oznámení musí obsahovat:

 1. místo, datum konání závodů
 2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení (závodů) zúčastnit
 3. údaje umožňující identifikaci osoby, která bude provádět zdravotní přejímku zvířat a bude zodpovídat za rozpoznání zjevných příznaků zhoršeného zdravotního stavu králíků, zjistí změny v chování králíků, určí, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody králíků, dohlédne na bezpečnou manipulaci s králíky a organizačně zabezpečí ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení (závodů).
 4. seznam činností se zvířaty

Jako pořadatele do těchto oficiálních dokumentů vždy uveďte ČSCH-KKH se sídlem Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř. Jako zodpovědnou osobu uvádějte jméno určeného odpovědného pořadatele. Do všech žádostí musíte vypsat číslo platného Řádu na Ochranu zvířat 42591/2012-MZE-17214. Tento řád nesmí používat nečlen klubu ČSCH-KKH! Přesné znění řádu je k vytištění na webu klubu v sekci „Soutěžní řád“.

3. Na oficiálních závodech rozhoduje rozhodčí ČSCH KKH. Pořadatel akce musí v propozicích seznámit závodníky se základními parametry pořádaného závodu. 

Odpovědný pořadatel musí zajistit na akci příjezd rozhodčího. Obvykle je rozumné domluvit napřed s vybraným rozhodčím, zda má v době pořádání závodu čas a bude ochoten závody posuzovat. Seznam rozhodčích, které si může pořadatel vybrat na svoji akci je v sekci „Klub Králičí Hop / Rozhodčí“.

Minimálně 1 měsíc před datem konání závodů by měl odpovědný pořadatel vydat písemné Propozice k závodům. V těchto propozicích musí být uvedeno:

 • datum a přesné místo konání závodů
 • vypsané disciplíny, ve kterých se bude závodit
 • přibližný časový rozvrh závodů s přesným časem zdravotní přejímky zvířat
 • umístění (ustájení) zvířat během závodu
 • povrch závodní dráhy a její přibližné rozměry
 • jméno rozhodčího na akci (případně více rozhodčích)
 • adresu odpovědného pořadatele, případně i adresu, na kterou budou závodníci zasílat přihlášku, pokud je tato adresa jiná
 • datum uzávěrky přihlášek
 • způsob placení startovného (Pokud bude žadatel o pořádání závodů
  organizace či nečlen klubu KKH, je nutné předem jasně domluvit finanční podmínky mezi žadatelem a odpovědným pořadatelem KKH – na jakou adresu či účet bude zasíláno startovné, případný pronájem prostoru apod.)

Tyto propozice budou uveřejněny na webových stránkách KKH do týdne po jejich doručení webmasterovi (webmaster@kralicihop.eu).

4. Odpovědný pořadatel zajišťuje závodní plochu a překážky, odpovídá za jejich správnost podle Soutěžního řádu KKH. Zajišťuje také ustájení
králíků, pokud to není v propozicích akce zřetelně uvedeno jinak, a
zajistit podmínky, platné v Řádu na ochranu zvířat.

Odpovědný pořadatel musí řádně předem prohlédnout prostor, ve kterém se bude závodit, určit jaké disciplíny je možné na daném povrchu pořádat (toto všechno raději hned na začátku, než se určí závodní propozice). Za závodní povrch lze použít plochu, která je rovná, bez děr, a která neklouže nebo naopak nebude příliš hrubá, aby nestrhla králíkům drápy. Ideální závodní povrch je dobře upravený trávník. Pokud je plocha betonová nebo naopak příliš kluzká (parkety, linoleum), je nutné ji pokrýt neklouzavým kobercem, spojeným lepicí páskou, aby se nikde nezvedal a o okraje nikdo nemohl zakopnout. 

Překážky samozřejmě musí odpovídat Soutěžnímu řádu, který je k dispozici ke stažení v sekci „Soutěžní řád“.

Závodní plocha musí být zřetelně ohraničena páskou nebo plůtkem, aby bylo zřetelné, kde se pohybují závodící dvojice a kde mohou být diváci. Je lepší, když je plocha ohraničena tak, aby závodící králíci neviděli nohy okolostojících diváků. Minimální rozměry závodní plochy jsou opět vypsány v Soutěžním řádu.

Králíci musí být na závodech ustájeni v klecích, jejichž minimální rozměry jsou uvedeny v Řádu na ochranu zvířat, který je opět k dispozici v sekci „Soutěžní řád“.

Pořadatel musí ze zákona poučit osoby, které se aktivně účastní veřejného
vystoupení zvířat, jak mají manipulovat s králíky, a seznámit účastníky se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují.

5. Pořadatel musí zajistit bezchybný chod závodů, připravovat pomůcky pro zajištění závodů.

K tomuto účelu odpovědný pořadatel musí určit své pomocníky (organizátory), kteří již nemusí být členy KKH. Mají na starosti:

 • měření času = časomíru
 • zapisování chyb při závodu do výsledkových listin, pokud si tuto činnost
  nebude dělat rozhodčí sám (záleží pouze na rozhodnutí rozhodčího)
 • zvedání latěk na překážkách, shozených králíkem
 • úklid závodní dráhy od zvířecích exkrementů, v případě koberce nutno
  udělat toto minimálně po každém ukončení disciplíny
 • přestavbu závodní dráhy podle pokynů rozhodčího
 • vyvěšení startovní listiny, a také podmínek běhu podle pokynů rozhodčího
  (maximální čas běhu a časový limit běhu)
 • zajištění prezence závodníků, při které proběhne přidělení startovních čísel, převzetí Výkonnostních průkazů, zaplacení startovného, pokud nebylo v Propozicích uvedeno jinak, apod.
 • zpracování výsledků závodů a jejich následné zveřejnění a vyhlášení vítězů
 • dohled na správné chování diváků i závodníků
 • zajištění a příprava klecí pro ustájení závodících králíků (podestýlka, voda)

6. Prezence závodníků a Zdravotní přejímka zvířat

Každý závodník se svými králíky musí nejprve projít zdravotní přejímkou, kde se prokazuje platným Očkovacím průkazem králíka nebo dokladem o očkování odpovědné osobě nebo veterinárnímu lékaři, který má na akci dozor. Pokud závodník neprojde ve stanoveném čase zdravotní kontrolou a osoba pověřená zdravotní kontrolou již v době jeho příjezdu na akci nebude přítomna, nebude mu umožněno na závodech startovat. Zaplacené startovné mu v tomto případě nebude vráceno.

Následně se musí závodník dostavit k prezenci, kde bude po kontrole zaplacení startovného odevzdávat Výkonnostní průkaz. Každý závodící tým (člověk + králík) musí mít svůj vlastní Výkonnostní průkaz.

Pokud závodník Výkonnostní průkaz dosud nemá, musí si o něj zažádat na centrální evidenci – formulář „Žádost o vydání Výkonnostního průkazu“. Žádosti jsou k dispozici na webu ve složce „Ke stažení“. Tato Žádost je pro závodící dvojici zpoplatněna 20,-Kč, peníze musí závodník zaslat na účet klubu KKH (č. účtu: 246308486 / 0300). Teprve potom je mu Výkonnostní průkaz zaslán poštou. 

Závodící tým, který při prezenci neodevzdal Výkonnostní průkaz, se nesmí závodu účastnit. Startovné se v tomto případě nevrací.

Pokud závodící tým Výkonnostní průkaz ztratil, je možné si na centrální evidenci Výkonnostních průkazů zažádat o vydání Duplikátu. V tom případě si závodník opět vyplní Žádost o Výkonnostní průkaz, zřetelně ji označí v rohu slovem Duplikát a dále postupuje jako při podání klasické Žádosti. Vystavení duplikátu je zpoplatněno 200,-Kč pro všechny závodníky. Částku opět musí závodník zaslat na účet klubu (č. účtu: 246308486 / 0300). Teprve potom mu bude duplikát vystaven.

7. Odpovědný pořadatel musí vyplatit odměnu rozhodčímu podle platných směrnic KKH. Rozhodčí vyplní a přidělí body do Výkonnostních knížek závodících dvojic (podle Soutěžního řádu KKH) a tyto body vepíše také do výsledkových listin pořadatele.

V současné době proplácí odpovědný pořadatel rozhodčímu cestovní náhrady v částce 5,-Kč za každý ujetý km. Dále proplácí částku 0 Kč za každý posuzovaný běh v rovince nebo parkuru a za každou startující dvojici ve skoku vysokém nebodalekém.

Pokud pořadatel není schopen zajistit rozhodčímu pohoštění, musí pořadatel proplatit rozhodčímu stravné v hodnotě 100,-Kč za každý závodní den.

Rozhodčí se může proplacení vzdát ve prospěch odpovědného pořadatele.

Rozhodčí během celých závodů zapisuje (nebo dohlíží na zapisování) výsledky jednotlivých závodů. Podle výsledků přidělí jednotlivým závodícím dvojicím body a tituly dle tabulky v Soutěžním řádu a vepíše je do výsledkových listin. Pořadatel na konci závodů předá rozhodčímu Výkonnostní průkazy k vyplnění bodů. Přidělené body a certifikáty vepsané do Výsledkových listin a Výkonnostních průkazů se musí shodovat.

Při závěrečném hodnocení jsou Výkonnostní průkazy předány zpět závodníkům.

8. Odpovědný pořadatel musí po ukončení závodů odvézt klubu ČSCH KKH stanovené odvody ze závodů a také odeslat v předepsané formě výsledky ze závodů a vyplněné Žádosti o vydání Výkonnostního průkazu. 

Odvody ze závodů jsou 10,-Kč za jeden start závodící dvojice, pokud je závodník členem KKH.

Celkovou částku odešle na účet klubu KKH (č. účtu: 246308486 / 0300) nebo ji předá v hotovosti pokladníkovi KKH nejpozději do 1 měsíce od konání závodů. 

Pokud odpovědný pořadatel neodešle odvody do 2 měsíců od data termínu závodu, nebudou mu povoleny další závody až do data úplného vyrovnání dluhu.

Vyúčtování těchto financí musí pořadatel na předepsaném formuláři odeslat na adresu pokladníka klubu.

Výsledky závodů (Výsledkové listiny) musí odpovědný pořadatel odeslat v
předepsané formě (opět je k dispozici ve složce „Ke stažení“) jednateli klubu a webmasterovi, tak aby bylo možné tyto výsledky umístit na klubový web a přidělené body zapsat do klubové soutěže. Odeslání musí být provedeno opět maximálně do 1 měsíce od data konání závodů.

9. Sponzorské dary na závody v Králičím Hopu:

Odpovědný pořadatel akce může žádat o sponzorské dary jiné subjekty jménem Klubu ČSCH-KKH. Sponzorské smlouvy klubu však musí podepisovat oprávněná osoba v klubu – tedy jednatel nebo předseda klubu. Odpovědný pořadatel musí dodat odpovídající dokumenty a následné vyúčtování darů klubu, pokud jde o dary finanční (účtenky), pokladníkovi klubu. Věcné dary musí všechny použít na akci.

V případě vyřizování žádostí o dotace je možné, aby výbor dal odpovědnému pořadateli plnou moc v zastupování.

Pokud odpovědný pořadatel na akci spolupracuje s další fyzickou či právnickou osobou, může tato osoba také žádat o sponzorské dary na akci a jejich evidenci vést mimo účetnictví ČSCH-KKH.

Úpravu provedla dle změn zákona 246/1992 Sb.
25. 7. 2017 Ing. Lada Šípová Krejčová