Soutěžní řád

Změny v Soutěžním řádu od 1. 7. 2019

Žádost o setrvání králíka v současné výkonnostní třídě

Soutěžní řád Králičího hopu v ČR

platný od 1. 7. 2019

Kapitola 1 – Základní pravidla

1. Králičí Hop je sport, kterého se účastní člověk (závodník) se svým králíkem.

2. Rozhodčí, pořadatelé a účastníci závodů se řídí podle následujícího Soutěžního řádu. Všichni účastníci by měli prokázat dobré sportovní chování vůči rozhodčím, pořadatelům i všem ostatním účastníkům soutěže. Závodníci musí respektovat rozhodnutí rozhodčích, za předpokladu, že jsou v souladu s pravidly Soutěžního řádu Králičího Hop, který vydává „Český svaz chovatelů – Klub Králičí Hop“ (dále jen „KKH“).

3. Závodníkům (lidem), kteří se účastní oficiálních soutěží, musí být nejméně 7 let. Tohoto věku musí dosáhnout minimálně v den závodu.

4. Závodníci, kteří se účastní oficiálních soutěží, musí být členy klubu ČSCH-KKH (platí pro střední a vyšší třídy rovinné dráhy a parkuru, skoku dalekého a vysokého). Výjimkou jsou pouze startující v lehké třídě rovinné dráhy a parkuru, kde mohou startovat i nečlenové klubu. Tento bod neplatí pro zahraniční závodníky.

5. Závodník (člověk) a králík tvoří tým. Každý tým, který se chce zúčastnit soutěže, musí mít vystavený Výkonnostní průkaz KKH. V případě zahraničních účastníků lze použít jakýkoliv typ Výkonnostního průkazu (včetně elektronického), pokud tento VP vydává organizace, zabývající se králičím hopem a spolupracující s Evropským svazem chovatelů.

6. Králík nesmí v jeden závodní den soutěžit ve více týmech.

7. Soutěží se mohou zúčastnit králíci všech plemen i jejich kříženců. U kříženců není nutný žádný důkaz o rodičovství. Podmínka nezaměnitelného označení králíků byla zrušena k 9. 2. 2014. Dle tohoto rozhodnutí králíci, kteří neplní podmínku nezaměnitelného označení (tetování, mikročip), musí mít na přední stránce Výkonnostního průkazu vlepenu fotografii.

8. S králíkem nesmí být zacházeno hrubě po celou dobu soutěže, nesmí být nesen za končetiny, uši nebo kůži na krku či zádech. Kdekoliv bude přistižen pořadatelem nebo rozhodčím bude závodník napomenut. Stane-li se to opakovaně, bude závodní dvojice diskvalifikována z celého závodního dne. Rozhodčí nebo odpovědný pořadatel závodu mohou rozhodnout o vyloučení týmu ze soutěže v případě, že závodník byl shledán vinným z hrubého, či nedbalého zacházení s králíkem. Těžké a opakované případy budou předány k dalšímu šetření výboru KKH.

9. Závodníci (případně i diváci) budou vyloučeni za soutěže, pokud by z prostoru mimo závodní trať jakkoliv ovlivňovali běh soutěžícího týmu. V případě, že ovlivnění týmu, soutěžícího na trati, bude mít kladnou odezvu (ovlivnění bylo pro závodící tým prospěšné), bude závodníkovi uděleno napomenutí a po opětovném ovlivňování bude tým diskvalifikován. V případě, že je narušen běh závodícího týmu v jeho neprospěch, je na rozhodnutí rozhodčího, zda je možné běh opakovat.

10. Závodníci mohou v den soutěže vstoupit do prostoru překážkové dráhy pouze před startem, a to na pokyn rozhodčího. Závodícím týmům je vedle soutěžního prostoru po celý čas závodu k dispozici pořadatelem postavená rozcvičovací dráha. Použití rozcvičovací dráhy – viz odst.76.

11. Závodníci, kteří by na pokyn rozhodčího bez pádného důvodu nenastoupili do 60 vteřin na start, budou diskvalifikováni z daného běhu.

12. Oficiálních soutěží nebo společných školení a tréninků se mohou zúčastnit pouze zdraví králíci, nevykazující žádné příznaky přenosné choroby. Králíci musí být očkováni proti králičímu moru a myxomatóze. Kontrola zdravotního stavu se bude konat před zahájením akce. Rozhodčí a organizátoři akce musí požadovat platný očkovací průkaz králíka, případně veterinární osvědčení. Závodník je povinen toto doložit. Organizátor akce musí předem stanovit v propozicích, jaké bude vyžadovat veterinární podmínky. Vzniknou-li pochybnosti, může rozhodčí nebo organizátor akce králíka vyřadit ze soutěže, vyhostit mimo prostor. (V tomto případě organizátor není povinen závodníkovi vracet startovné.)

13. Oficiálních soutěží se mohou účastnit pouze králíci, starší 5 měsíců, v případě skoku dalekého a vysokého musí být králík starší 10 měsíců. Pokud není možné věk králíka prokázat, rozhoduje o prvním připuštění na start rozhodčí. Kojící samice a králice, které jsou déle než 14 dní březí, se nemohou soutěží ani jiných akcí zúčastnit.

14. Králíci jsou na trati vedeni na vodítku, tak, aby bylo zajištěno bezpečí králíka. Minimální délka vodítka je 2m. Výjimkou může být soutěž ve skoku vysokém a ve skoku do dálky v případě, že překážka je umístěna ve vhodně ohraničeném prostoru.

15. Vodítko je připevněno na vhodný postroj s hrudním popruhem (ne obojek).Postoj by neměl být těsný, aby králíkovi nepřekážel ve skákání, ani příliš volný, aby nedošlo k zachycení tlapky králíka při skoku.

16. Pokud by se stalo, že dojde k přetočení postroje nebo vodítka tak, že je zřejmé, že brání králíkovi v pohybu, může závodník během závodu vzít králíka do ruky a postroj opravit. Toto nebude počítáno za chybu, avšak nedojde zastavení měření času.

17. Králík se musí na trati přes překážky pohybovat z vlastní svobodné vůle. Pohyb může být ovlivňován pouzerukama závodníka (doteky rukou jsou povoleny). Doteky nohou jsou zakázány. Králík nesmí být tažen na vodítku, ať už mezi jednotlivými překážkami, nebo přímo přes překážku. Vodítko nesmí být používáno jako bič. Králík nesmí být při závodu stresovaný dupáním nebo hlučným a násilným chováním, ať už ze strany závodníka nebo přihlížejících diváků.

18. Králík by neměl být ponechána bez dozoru ve volném prostředí, kdy není umístěn v kleci nebo přepravním boxu. Je zakázáno uvazovat králíky za vodítko.

19. Po dobu konání soutěžní akce musí být králíci umístěni v klecích nebo přepravních boxech, opatřených podestýlkou, krmným senem a nádobou na vodu.

Kapitola 2 – Pravidla „Rovinné dráhy“ a „Parkuru“

20. Typ závodu a startovní listina jsou pořadatelem zveřejněny (vyvěšeny) vždy před začátkem soutěže.

21. „Maximální dobu“ běhu udává rozhodčí podle délky tratě a může být definována na maximální dobu 3 minut. Doporučená „maximální doba“ běhu jsou 2 minuty. Nejkratší „maximální doba“ je 1 minuta.

22. „Časový limit“ běhu udává rozhodčí podle délky tratě, doporučený „časový limit“ běhu je 1 minuta. „Časový limit“ by měl být poloviční oproti „maximální době“ běhu. Za každé překročení „časového limitu“ o určitý počet vteřin se závodícímu týmu připočítává další chyba viz. Bod 26/5

23. V případě stejného počtu chyb u více soutěžících týmů, vítězí tým, který překonal trať v nejkratším čase. Čas je měřen od překonání startovní překážky po překonání překážky cílové.

24. Pokud při překonávání překážky králík shodí laťku, počítá se týmu jedna chyba. V případě, že shodí více latěk na téže překážce, případně shodí i boční části překážky, stále se to počítá jako jedna chyba. Pokud shodí laťku nebo bočnici svým neopatrným zacházením závodník, počítá se to opět jako jedna chyba. Při shození startovní nebo cílové překážky se chyba nepočítá.

25. Pokud jsou překážky postaveny špatně a spadnou, případně překážku shodí vítr ještě před příchodem závodícího týmu, musí králík takto shozenou překážku překonat. Pokud by tým tuto překážku vynechal, připočítá se mu jedna chyba.

26. Za chybu se považuje následující:

 • Shozená překážka (králíkem nebo závodníkem) – (viz článek č. 24)
 • Nesprávné překonání překážky (králík skočil překážku přes bočnici). Králík musí v tomto případě pokračovat na další překážku, pokud by závodník navedl králíka opět na nesprávně překonanou překážku, dojde k diskvalifikaci z důvodu dvojího překonání téže překážky.
 • Závodník zvedne králíka nad překážku a přenese jej
 • Odmítnutí: za 3 odmítnutí se počítá 1 chyba (viz článek č. 30)
 • Překročení „časového limitu“, za každých započatých 15 sekund je 1 chyba
 • Závodník zvedne králíka nad překážkou ve skoku tak, že nejsou shozeny laťky, které by při přirozeném skoku byly shozeny, počítá se jedna chyba a závodník je napomenut (viz článek č.28/8)
 • Králík vloží kteroukoliv nohu do vodního příkopu, do prostoru na vodu. V případě, že se králík pouze dotkne kteroukoliv částí těla nádoby na vodu z vnější části, není toto považováno za chybu.
 • Králík se odrazí nohou od podlahy při překonání překážky, nebo zůstane stát na podlaze v prostoru mezi dvěma stojkami překážky.
 • Odstartování králíka bez povolení rozhodčího. (Tým je zastaven, znovu vrácen na start a započítána jedna chyba.)

27. Důvody k diskvalifikaci ze závodu:

 • Překročení „maximální doby“ běhu
 • Značná nechuť králíka ke skoku (závodník přenesl králíka více jak 1x přes překážku). Rozhodčí má právo diskvalifikovat závodní dvojici za značnou nechuť ke skoku také z důvodu opakovaného přenášení králíka před překážkou, pokud se králík zcela odmítá pohybovat a zjevně není ochoten skočit. Rozhodnutí je plně v kompetenci rozhodčího v dané disciplíně.
 • Králík opustil prostor, vyhrazený pro závodní trať
 • Hrubé zacházení s králíkem
 • Závodící tým se nedostavil po vyzvání včas na start
 • Králík překonal jinou překážku, než tu, která byla v pořadí
 • Králík překonal překážku v jiném směru, než bylo určeno rozhodčím
 • Závodník upustí vodítko a králík přeskočí překážku
 •  Dvojí překonání překážky: Králík již zcela viditelně překročí počáteční linii překážky    (položí tlapky na překážku a (nebo) shodí laťku kteroukoliv částí těla apod.), králík se poté vzdálí od překážky (ať již ze své vůle nebo z vůle závodníka) a překonává překážku podruhé.

28. Důvody k napomenutí před případnou diskvalifikací ze závodního dne:

 • Nesprávné zacházení s králíkem (během celé doby soutěže)
 • Nesprávné držení vodítka, případně špatně nasazený postroj, který by zabraňoval králíkovi ve skákání
 • Zvednutí králíka na vodítku
 • Závodník překročil překážku
 • Závodník a králík jsou na trati dříve, než jsou vyzváni k nástupu na trať
 • Závodícímu týmu pomáhají v pohybu přes překážky diváci nebo jiný účastník závodu
 • Nesportovní chování závodníka
 • Králík byl zvednut nad překážkou ve skoku, tak že neshodí laťky, které by při přirozeném skoku byly shozeny (viz článek č. 26/6)
 • Při opakovaném totožném napomenutí (stejná chyba) je závodící týmdiskvalifikován ze závodního dne.

29. Způsob hodnocení rovinné dráhy a parkuru:

 • jeden běh
 • dva běhy s možností započítat pouze lepší běh dvojice
 • dva běhy s možností sečíst výsledky obou běhů dvojice
 • tři běhy s možností započítat pouze nejlepší běh dvojice
 • tři běhy s možností sečíst výsledky všech běhů dvojice
 • soutěž ve dvou kolech, kdy v prvním kole je běh pro všechny účastníky (kvalifikace) a pouze část účastníků postupuje do druhého kola (finále). Podmínky pro postup do finále určuje pořadatel.
 • Metody hodnocení musí být závodníkům oznámeny před začátkem soutěže. Způsob hodnocení určuje pořadatel a uvádí jej v propozicích závodu. Rozhodčí smí změnit způsob hodnocení během závodu, viz bod č.92.

30. Odmítnutím rozumíme:

 • králík minul linii překážky, kterou měl překonat, aniž by ji přeskočil
 • králík se před skokem otočil zády k překážce, která byla v pořadí
 • doteky králíka rukou – úprava směru pohybu králíka, zvednutí králíka před překážkou do výše (nikoliv přes překážku)
 • tahání králíka na vodítku
 • výrazné pohánění králíka (luskání, máchání rukou nad králíkem a vedle králíka, hlasité projevy, dupnutí apod.)

Rozhodnutí, zda jde o odmítnutí, náleží rozhodčímu.

31. Účastníci musí podat stížnost na rozhodnutí rozhodčího, neprodleně po doběhu, před začátkem běhu dalšího týmu. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odpovědného pořadatele nebo na hlavního rozhodčího. Rozhodčí nejsou povinni posuzovat stížnosti vznesené v jiném čase, než bezprostředně po doběhu.

Kapitola 3 – Oficiální soutěže

32. Pro „Rovinnou dráhu“ platí tyto výkonnostní kategorie:

 

počet překážek

vzdálenost mezi překážkami

výška překážek

počet dálkových skoků

max. délka

vodní příkop

Třída Veteráni

Nejméně 10

Nejméně 180 cm

Maximálně 25 cm

Alespoň 1

30 cm

není povinný

Lehká třída

Nejméně 10

Nejméně 180 cm

Maximálně 25 cm

Alespoň 1

30 cm

není povinný

Střední třída

Nejméně 10

Nejméně 200 cm

Maximálně 35 cm

Alespoň 2

50 cm

povinný

Těžká třída

Nejméně 10

Nejméně 250 cm

Maximálně 45 cm

Alespoň 3

70 cm

povinný

Elitní třída

Nejméně 10

Nejméně 250 cm

Maximálně 50 cm

Alespoň 4

70 cm

povinný

33. Pro „Parkur“ platí tyto výkonnostní kategorie:

 

počet překážek

vzdálenost mezi překážkami

výška překážek

počet dálkových skoků

max.délka

vodní příkop

Třída Veteráni

Nejméně 10

Nejméně 180 cm

Maximálně 25 cm

Alespoň 1

30 cm

není povinný

Lehká třída

Nejméně 10

Nejméně 180 cm

Maximálně 25 cm

Alespoň 1

30 cm

není povinný

Střední třída

Nejméně 12

Nejméně 200 cm

Maximálně 35 cm

Alespoň 2

50 cm

povinný

Těžká třída

Nejméně 14

Nejméně 250 cm

Maximálně 45 cm

Alespoň 3

70 cm

povinný

Elitní třída

Nejméně 16

Nejméně 250 cm

Maximálně 50 cm

Alespoň 4

70 cm

povinný

34. Ve vyšších třídách lze počet překážek snížit na 10, pokud nastanou neobvyklé okolnosti. Do počtu překážek lze započítat i start a cíl.

Skok daleký:

35. Počáteční délka skoku je nejméně 40 cm. Počáteční délku skoku vyhlašuje pořadatel před začátkem soutěže. Délka se prodlužuje v každém kole o 20 cm (do délky 100cm). Od délky 100 cm do 200cm se zpravidlaprodlužuje o 10 cm, od 200 cm je možnost prodlužovato 5 cm v každém kole. Umístění všech latěk musí být 20cm od sebe, pokud neprobíhá pokus o zdolání jiné délky.

36. Králík má k dispozici tři pokusy za sebou k přeskočení dané délky v časovém limitu dvou minut, čas začne běžet s povelem rozhodčího. Po úspěšném přeskočení překážky pokračuje tým do dalšího kola.

37. Neúspěšný pokus nastane když:

 • Králík shodí jednu nebo více latěk (Pokud by tyčku shodil závodník nebo vítr poté, co králík přistál na všechny čtyři končetiny, pokus se počítá jako úspěšný.)
 • Pokud králík mine při běhu linii překážky
 • Pokud králík naběhne na skok a je ve vzduchu odchycen tak, že minul linii překážky
 • Pokud se králík dotkne kteroukoliv končetinou pevného spoje na začátku překážky
 • Pokud závodník ostře popožene králíka v prostoru 3m před překážkou
 • Pokud závodník přizvedne králíka při skoku přes překážku tahem vodítka
 • Pokud králík proběhne mezi laťkami tak, že se dotýká země (i když přitom nedojde ke shození latěk)

K důkazu lze použít záznam videokamery.

38. a) Ve vzdálenosti 1m od překážky je výrazně vyznačena linie skoku. Její překročení králíkem se počítá jako jeden pokus, i když se králík nepokusí překážku přeskočit, nebo je závodníkem zastaven. Pokud králík přeskočí překážku nesprávně (např. do strany), počítá se to jako nezdařený pokus, i když nejsou shozené žádné laťky. Pokud králík překročí linii překážky při pohybu stranou, počítá se to jako nezdařený pokus.

    b) Ve vzdálenosti 3m od překážky je vyhrazena druhá linie. Tuto linii musí králík překročit o své vlastní vůli, nesmí být do tohoto prostoru vnesen závodníkem. Za touto linií se již nesmí vodič dotknout králíka tak, aby jej popohnal směrem dopředu.Popohánění králíka jakéhokoliv typu v této linii je hodnoceno napomenutím. Uklidňující doteky králíka jsou povoleny.

39. Závodník může začínat soutěžit na libovolné délce skoku, musí tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před začátkem závodu. Pokud by vybranou délce králík neskočil, počítá se, jako by neskočil počáteční délku skoku. Uprostřed závodu lze také vynechat dálku. Je nutno tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před vyzváním ke startu. Vynechání však znamená neabsolvovaný pokus a v případě rovnosti výkonů více závodníků nelze tuto délku počítat jako absolvovanou.

40. Pokud ani jeden králík nepřekoná danou délku, vyhrál králík, který překonal délku předcházející na dřívější pokus. Pokud více králíků překoná stejnou délku, vyhrál ten, který překonal tuto délku na dřívější pokus. Při rovnosti výkonů více závodníků se postupuje zpětně do předchozích vzdáleností až do rozhodnutí. V případě naprosté rovnosti je více závodních dvojic na stejném pořadí.

41. Vítězný králík, má právo pokračovat v dalších kolech sám. Když by se pokoušel o vytvoření národního nebo světového rekordu, dostane pět pokusů v každém kole. Dálka se prodlužuje na celé centimetry. Závodník si může mezi dalšími koly zvolit 5 minutovou přestávku.

Skok vysoký:

42. Počáteční výška skoku je minimálně 40 cm. Počáteční výšku skoku vyhlašuje pořadatel před začátkem soutěže. Výška se zvyšuje v každém kole o 5 cm. Umístění všech latěk může být max. 10 cm od sebe. Králík se může pokusit překážku překonat z libovolné strany.

43. Králík má k dispozici tři pokusy za sebou k přeskočení dané výšky v časovém limitu dvou minut, čas začne běžet s povelem rozhodčího. Po úspěšném přeskočení překážky pokračuje tým do dalšího kola.

44. Neúspěšný pokus nastane když:

 • Králík shodí jednu nebo více latěk (Pokud by tyčku shodil závodník nebo vítr poté, co králík přistál na všechny čtyři končetiny, pokus se počítá jako úspěšný.)
 • Pokud králík mine při běhu linii překážky
 • Pokud králík naběhne na skok a je ve vzduchu odchycen tak, že by minul linii překážky
 • Pokud se králík dotkne kteroukoliv končetinou pevného spoje překážky
 • Pokud závodník ostře popožene králíka v prostoru 3m před překážkou
 • Pokud závodník přizvedne králíka při skoku přes překážku tahem vodítka
 • Pokud králík proskočí mezi laťkami pevného spoje (i když přitom nedojde ke shození latěk)

K důkazu lze použít záznam videokamery.

45. a) Ve vzdálenosti 1m od překážky je na obou stranách překážky výrazně vyznačena linie skoku. Její překročení králíkem se počítá jako jeden pokus, i když se králík nepokusí překážku přeskočit, nebo je zde závodníkem zastaven. V oblasti 1 m smí závodník králíka podpořit, hrubé plácnutí při rozběhu je však nepřípustné (Diskvalifikace – 27/4). 

    b) Ve vzdálenosti 3m od překážky je vyhrazena druhá linie. Tuto linii musí králík překročit o své vlastní vůli, nesmí být do tohoto prostoru vnesen závodníkem. Za touto linií se již nesmí vodič dotknout králíka tak, aby jej popohnal směrem dopředu. Popohánění králíka jakéhokoliv typu v této linii je hodnoceno napomenutím. Uklidňující doteky králíka jsou povoleny.

46. Závodník může začínat soutěžit na libovolné výšce skoku, musí tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před začátkem závodu. Pokud by vybranou výšku králík neskočil, počítá se, jako by neskočil počáteční výšku skoku. Uprostřed závodu lze také vynechat výšku. Je nutno tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před vyzváním ke startu. Vynechání však znamená neabsolvovaný pokus a v případě rovnosti výkonů více závodníků nelze tuto výšku počítat jako absolvovanou.

47. Pokud ani jeden králík nepřekoná danou výšku, vyhrál králík, který překonal výšku předcházející na dřívější pokus. Pokud více králíků překoná stejnou výšku, vyhrál ten, který překonal tuto výšku na dřívější pokus. Při rovnosti výkonů více závodníků se postupuje zpětně do předchozích vzdáleností až do rozhodnutí. V případě naprosté rovnosti je více závodníků na stejném pořadí.

48. Vítězný králík, má právo pokračovat v dalších kolech sám. Když by se pokoušel o vytvoření národního nebo světového rekordu, dostane pět pokusů v každém kole. Výška se zvyšuje na celé centimetry. Závodník si může mezi dalšími koly zvolit 5 minutovou přestávku.

Kapitola 4 – Hodnocení oficiálních soutěží

49. Zařazení do výkonnostních tříd probíhá takto:

 • Všichni králíci musí začít závodit v lehké třídě.
 • Postup podle bodového systému
 • Nový závodící tým s králíkem, který již startoval ve vyšších výkonnostních kategoriích, může být zařazen do kterékoliv výkonnostní kategorie, ve které již měl králík možnost startovat. Králík z elitní třídy nemůže být zařazen do lehké třídy. Podléhá schválení při vystavení nového výkonnostního průkazu.

50. Všechny získané body budou zapisovány pořadatelem do Výkonnostního průkazu týmu.

51. Závodnícisami nesou odpovědnost za start ve správné třídě. Při neoprávněném startu králíka v jiné třídě nemá tým nárok na přidělení bodů, ani na získané ceny, dochází k diskvalifikaci z daného závodu. Startovné se nevrací.

52. Tým nemůže startovat v jednom dni ve více výkonnostních kategoriích, ani pokud v daném dni získal body pro přestup do vyšší výkonnostní kategorie. Pořadatel má právo nevypsat Elitní třídu v případě přihlášení méně než tří závodících týmů. Pokud pořadatel zruší Elitní třídu, může tým závodit v těžké třídě, kde však již nezískává body postupové (ty náleží pouze týmům v těžké třídě podle pořadí), získává však body do Klubové soutěže KKH.

53. Body získané z oficiálních soutěží na vybraných závodech (závodech, které jsou uznány jako kvalifikační pro MČR a na MČR) se sčítají do Klubové soutěže KKH. Do klubové soutěže se nebudou započítávat body získané v lehké třídě.

54. Získané 3 body v určitém typu soutěže opravňuje k přechodu do vyšší výkonnostní kategorie (rovinná dráha nebo parkur). Při získání 20 bodů je tým povinen přestoupit do vyšší výkonnostní kategorie. V odůvodněných případech lze požádat komisi rozhodčích o setrvání králíka v současné výkonnostní třídě i po dosažení bodů potřebných i nutných k přestupu do vyšší třídy. Rozhodnutí je vázáno na králíka a je trvalé. Tzn. nejvyšší možná výkonnostní třída králíka je stanovena pro všechny závodní dvojice, ve kterých je králík členem. Od vydání rozhodnutí se závodní dvojici nepřidělují přestupové body v nejvyšší dosažené výkonnostní třídě.

55. Body se přidělují týmu dle pořadí. Počet přidělených bodů závisí na počtu startujících týmů v dané soutěži (viz tabulka níže). V Elitní třídě se počet přidělených bodů do klubové soutěže násobí 2x. V případě 0 chyb ve 2 bězích závodu (nezávisle na způsobu hodnocení závodu). se vždy týmu přidělí 1 bod bez návaznosti na konečné umístění týmu.

Počet startujících týmů   

Přidělené body vítězům dle pořadí

3 – 5

1

6 – 10

2, 1

11 – 15

3, 2, 1

16 – 20

4, 3, 2, 1

21 a více

5, 4, 3, 2, 1

V případě, že se na bodovém místě umístí závodní dvojice, které se nepřidělují postupové body, tyto body získá závodní dvojice, která je další v pořadí.

56. U Těžké třídy jsou body pro přestup do Elitní třídy započítány pouze v případě získání pouze 2 chyb a méně (Budou připsány pouze body do Klubové soutěže KKH.)

57. Tým může závodit pouze ve třídě, pro kterou je kvalifikován. Není možné, aby se tým při prvním startu na oficiální soutěži sám zařadil do vyšší výkonnostní kategorie. Do těchto kategorií je zařazen na základě získaných bodů. Potom však není možné přestoupit do kategorie nižší.

58. Králík z kterékoliv třídy může přestoupit do třídy Veteráni. A to po dosažení věku5 let, nebo na základě veterinárního potvrzení o zhoršeném zdravotním stavu králíka. Přestup musí být jednotný u všech závodních týmů, do kterých je králík zařazen (a to i týmů, které by v budoucnosti vznikly). Přestup musí být shodný u rovinné dráhy i u parkuru. Není možný zpětný přestup do vyšších tříd. V případě přestupu do třídy veteránů na základě veterinárního potvrzení není možné, aby se králík zúčastnil soutěže ve skoku do dálky či výšky.

59. Titul „Elitní“ má právo nosit králík, který závodí v Elitní třídě Rovinné dráhy nebo Parkuru. Dále králík, který na oficiální soutěži ve skoku vysokém překonal výšku 70 cm a vyšší. Ve skoku do dálky, musí králík pro titul „Elitní“ překonat délku 180cm a delší.

60. Titul „Mistr České republiky“ má právo nosit králík, který zvítězil v nejvyšší vyhlášené výkonnostní kategorii Rovinné dráhy nebo Parkuru na oficiálním Mistrovství ČR. Dále králík, který zvítězil na oficiálním Mistrovství ČR v soutěži ve skoku vysokém nebo ve skoku dalekém.

61. V termínu konání Mistrovství České republiky nesmí být uspořádán žádný jiný oficiální závod.

62. Mistrovství ČR se mohou účastnit pouze členové klubu ČSCH-KKH. Pro start na MČR musí všichni králíci splnit kvalifikační podmínky na některém oficiálním závodu v období mezi dvěma MČR. Kvalifikační podmínky budou vždy určené výborem KKH na nejbližší schůzce výboru po již proběhlém MČR na následující období.

Kapitola 5 – Tituly

63. Každý králík, který získal 3 certifikáty v dané disciplíně od dvou nebo více odpovědných pořadatelů získává titul Šampion (zkratka Ch). Tento titul se stává po schválení jednatelem ČSCH KKHtrvalou součástí jména králíka, umísťuje se před jméno králíka.

64. Pokud králík získá kvalifikaci na titul Šampion ve dvou disciplínách, získává titul Great Šampion (zkratka Gt Ch), pokud králík získá kvalifikaci ve třech disciplínách, získává titul Super Šampion (zkratka S Ch), pokud získá kvalifikaci ve všech 4 disciplínách, dostane titul Grand Šampion (zkratka Gd Ch).

65. Certifikát může být udělen králíkovi v elitní třídě rovinné dráhy nebo parkuru za těchto tří podmínek:

 • králík zvítězil v elitní třídě
 • v soutěži bylo minimálně 10 účastníků
 • králík udělal v soutěži maximálně 2 chyby v jednom běhu

66. Certifikát může být udělen králíkovi ve skoku dalekém nebo vysokém při splnění těchto tří podmínek:

 • králík zvítězil
 • v soutěži bylo minimálně 10 závodníků
 • králík překonal výšku minimálně 70cm, nebo dálku minimálně 180cm

67. Certifikát se uděluje vždy vítěznému králíkovi. V případě 50 a více účastníků závodu, uděluje se Certifikát králíkům na prvním a druhém místě. V případě 100 a více účastníků, uděluje se certifikát na prvním, druhém a třetím místě. Získání certifikátu (zkratka Cert) zapisuje odpovědný pořadatel do Výkonnostního průkazu, případně vydá písemné potvrzení. Pro zisk Certifikátu lze započítat zpětně tuzemské i zahraniční soutěže za splnění následujících podmínek:

 • Jedná se o oficiální závody
 • Výsledek lze ověřit z oficiálních výsledkových listin
 • Výsledek je zapsán a potvrzen ve Výkonnostním průkazu

68. O udělení titulu je nutné oficiálně požádat jednatele ČSCH-KKH. Udělení titulu se vztahuje ke králíkovi, proto je možno do žádosti u udělení zařadit i výkony králíka s různými závodníky (v různých týmech).

Kapitola 6 – Závodní dráha a překážky

69. Závodní dráha musí být oplocená nebo ohraničená vhodným způsobem, aby závodníky i králíky nijak neomezovala. Ohraničení nesmí být podobné překážkám.

70. Závodní dráha musí být umístěna na rovném povrchu, který nesmí být kluzký. Pokud je dráha umístěna na trávníku, je třeba, aby byl krátce posekaný a bez děr. Pokud bude dráha umístěna na tvrdém povrchu nebo uvnitř budovy, musí být povrch kryt kobercem.

71. Šířka koberec pod překážkami pro rovinnou dráhu musí být alespoň 1 m.

72. Prostor před startovní překážkou musí být minimálně 1,5m, za cílovou překážkou musí být prostor minimálně 2 m. Tento prostor musí mít stejný povrch jako závodní dráha.

73. Jakákoliv výzdoba dráhy cizími předměty není povolena.

74. Na závodní dráze ani v jejím blízkém okolí, které by mohl králík vidět, se nesmí v době závodu pohybovat žádná jiná zvířata, pokud je to možné. Organizátor upozorní návštěvníky, kteří přicházejí se zvířaty, kam je zakázaný vstup. Návštěvníci i závodníci jsou povinni dbát pokynů organizátora.

75. Králíkům je umožněno rozcvičení na rozcvičovací dráze, umístěné v blízkosti trati tak daleko, aby to nevadilo závodníkům na soutěžní dráze. V prostoru rozcvičovací dráhy musí být přítomen rozhodčí nebo pořadatel, aby nemohlo dojít k nevhodnému zacházení s králíkem. Dohlížející osoba může udělit závodníkovi napomenutí před případnou diskvalifikací.

76. Na rozcvičovací dráze musí být umístěny alespoň 3 překážky, stejného typu, jaké jsou na soutěžní trati. Povrch rozcvičovací dráhy musí být stejný, jako na dráze startovní. Na všech soutěžích se rozcvičují týmy v pořadí, uvedeném na startovní listině.

77. Vodní příkop musí být umístěn v trase tak, aby jej rozhodčí mohl vidět v plné výši. Pokud to není možné, musí být u vodního příkopu umístěn další rozhodčí.

78. Na rovinné dráze musí být vzdálenost mezi překážkami stejná. Vzdálenost se měří od nejzadnější tyčky předcházející překážky po první tyčku další překážky.

79. U rovinné dráhy je minimální ohraničená šířka 3 metry. Délka rovinné dráhy musí odpovídat dané výkonnostní kategorii a počtu překážek. Pokud délka závodní plochy neodpovídá potřebné délce rovinné dráhy, je možno dráhu zahnout. Zahnutí je povoleno pouze jednou. Zahnutí vypadá tak, že v místě zlomu dráhy je umístěna překážka typu „start, cíl“. Před a za zlomem jsou překážky umístěné v rovině, v předepsané výši podle typu výkonnostní kategorie. Vzdálenost mezi překážkami a zlomovou překážkou je opět dána výkonnostní kategorií. Shození zlomové překážky není považováno za chybu.

80. Plocha parkuru musí být minimálně 64 m2. Pořadí překážek by mělo být logické a měly by následovat za sebou tak, aby byl umožněn pro králíka i závodníka plynulý pohyb na trati. Každá překážka je označena pořadovým číslem, které je umístěno před překážkou ve směru, kterým má být překážka překonávána. Trať musí být postavena tak, aby se žádná překážka nešla v běhu dvakrát.

81. a) Vzdálenost mezi překážkou a ohraničením plochy (plůtkem) parkuru, nesmí být nikde menší než 100 cm (bok překážky) a nesmí být nikde menší než 150cm (náběhová nebo doskoková strana překážky).

    b) Ohraničená plocha u skoku vysokého a dalekého musí být minimálně 4 metry před a za překážkou. Po stranách překážky musí být vzdálenost minimálně 100cm u skoku vysokého, u skoku dalekého by měla být tato vzdálenost větší.

82. Velikost překážek je udávána jako:

výška = vzdálenost mezi podkladem (plocha trati) a horní částí tyčky překážky

šířka = vzdálenost mezi vnitřními hranami bočnic

délka = vzdálenost mezi přední hranou první tyčky a zadní hranou poslední tyčky

zdvih = minimální vzdálenost mezi úchyty jednotlivých tyček

83. Startovní a cílová překážka by měla být cca 10cm vysoká. Shození laťky na těchto překážkách se nepočítá jako chyba.

84. Minimální šířka překážky je 50 cm. Pro skok vysoký a skok daleký je minimální šířka překážky 80 cm.

85. Překážka pro skok vysoký a skok daleký můžemít zřejmé bočnice tak, aby králík neměl snahu skočit po stranách překážky.

86. Překážky by měly být navrženy tak, aby králík snadno pochopil, jak je přeskočit.

87. Překážky musí být navrženy tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí, že by se mohli závodníci i králíci o kteroukoliv část překážky zranit. Překážky musí být z lehkého materiálu, aby svým pádem nemohli zranit králíka, a musí být pevné, aby nemohli padat v důsledku vibrací povrchu.

88. a) Bočnice překážek mají být nejméně o 5 cm vyšší, než je horní hrana nejvyšší tyčky.

    b) Vodní příkop musí mít nezávislé stojky, umístěné před a za příkopem.Na těchto stojkách nemusí být umístěny laťky. V obou případech platí pravidla pro správné překonání vodního příkopu viz § 26/7.

    c) Zdvih: Vzdálenost mezi úchyty nesmí být větší než 10 cm a menší než 5 cm.

89. Počáteční linií překážky se rozumí první laťka z výškového pohledu na celou překážku. V případě vodního příkopu bez latěk se jedná o přední stranu nádoby na vodu.

90. Tyčky překážek musí být možné shodit z obou stran. Pevně připevněné tyčky jsou zakázány. Překážky pro skok vysoký a skok daleký, však mohou mít počáteční část pevně připojenou.

91. Na boční části překážek jsou umístěné úchyty tak, aby tyčky byly volné. Vrchní část úchytů má prohnutý povrch. Úchyty musí mít vhodný tvar a materiál, aby se o ně králík nebo závodník nezranil. Úchyty zhřebíků nebo šroubů nejsou povoleny.

92. Jestliže je několik překážek sloučených do jednoho celku, pravidla to umožňují, ale vzdálenost mezi nimi musí být tak velká, aby králík pochopil, jakým způsobem překážku překonat a neměl snahu skočit mezi tyto překážky. Vzdálenost mezi horními tyčkami u složených překážek nesmí být větší než 25cm.

93. Závodníkům je u parkuru umožněna prohlídka postavené trati na pokyn rozhodčího. Prohlídky se nesmí zúčastnit žádní králíci. 

Kapitola 7 – Zajištění závodů a akcí KKH

Odpovědný pořadatel závodů:

94. Odpovědný pořadatel musí být členem Klubu Králičí Hop (a tím pádem členem ČSCH) a musí být starší 18-ti let.

95. Odpovědný pořadatel zajišťuje závodní plochu a překážky, odpovídá za jejich správnost podle Soutěžního řádu KKH. Zajišťuje také ustájení králíků, pokud to není v propozicích akce zřetelně uvedeno jinak.

96. Pořadatel zajišťuje zdravotní přejímku zvířat a domlouvá delegaci rozhodčího, pokud to není v propozicích akce zřetelně uvedeno jinak. V případě oficiálních závodů musí být tato podmínka dodržena. Pořadatel je povinen sepsat s rozhodčím Smlouvu o rozhodování na soutěži a to nejdéle před zahájením prvního běhu soutěže. Před začátkem soutěže za účasti pořadatele musí proběhnout schůzka rozhodčích, na které bude pořadatelem určen hlavní rozhodčí. 

97. Pořadatel zajistí správné zpracování výsledků v písemné nebo elektronické formě, zaslání výsledků v elektronické formě k umístění na web a evidenciVýkonnostních průkazů do 3 týdnů od data pořádání závodů. Pořadatel je povinen písemnou formu výsledkových listin (podepsanou rozhodčím dané disciplíny) uchovávat po dobu 5 let.

Rozhodčí:

98. Rozhodčí musí být členem Klubu Králičí Hop a musí být starší 18-ti let.

99. Hlavní rozhodčí je zvolen z rozhodčích, přítomných na daném závodě a v případě vznesení protestu se na něj obracejí závodníci. Hlavní rozhodčí poté rozdělí rozhodování jednotlivých běhů mezi rozhodčí.

100. Budoucí rozhodčí se musí účastnit jako stínový rozhodčí minimálně 3 závodů a poté úspěšně složit zkoušku.

101. Povinnosti rozhodčího:

 • před začátkem soutěže seznámit závodníky s podmínkami závodu (časový limit, maximální dobu běhu, způsob hodnocení soutěže apod.).
 • V případě nenadálých okolností má rozhodčí právo tyto podmínky po dohodě s pořadatelem změnit. Vždy však před začátkem konkrétního závodu tak, aby pro všechny závodníky byly vytvořeny stejné podmínky.
 • vyzvat ke startu soutěžící dvojici
 • během běhu řádně dohlížet na správný průběh soutěže, vždy se snažit vidět na všechny pohyby králíka, tak aby pohled na králíka nic nezakrývalo
 • po dokončení běhu oznámit počet přidělených trestných bodů a čas soutěžící dvojice.
 • v případě diskvalifikace či udělení napomenutí je nutno toto oznámit veřejně ihned po ukončení běhu dvojice nebo ihned po zjištění důvodu
 • Řádně vést nebo dohlížet na vedení evidence závodních výsledků. Po ukončení soutěže musí rozhodčí v daném běhu svým podpisem potvrdit správnost výsledkové listiny (ručně psané nebo i v tištěné podobě). Dále předat výsledky odpovědnému pořadateli závodu, který je předá evidenci ČSCH- KKH.

102. Pokud rozhodčí zároveň soutěží jako závodník, nesmí se podílet na stavbě trati rovinné dráhy nebo parkuru ve výkonnostní kategorii, ve které soutěží.

Potřební pořadatelé závodů: 

Časoměřič:

103. Čas lze měřit ručně, nebo elektronickou časomírou. Je nutné, aby všichni závodníci, startující v jedné soutěži, byli měřeni jedním typem časomíry (jedním člověkem v případě ručního měření). V případě selhání časomíry rozhoduje o dalším postupu rozhodčí.

104. Měření časuzačíná okamžikem, kdy králík přeskočí přes startovní překážku a končí, když králík přeskočí přes cílovou překážku. Elektronická časomíra měří čas vždy mezi začátkem a koncem bariéry.

105. Časoměřič nesmí hodinky nastavit na nulu dříve, než rozhodčí udělí trestné body a dá časoměřiči pokyn k vynulování.

106. Pokud dojde k silnému větru či dešti, nebo je nutné z nečekaných důvodů přerušit běh, musí se čas zastavit. Po obnovení tratě je možné, aby účastník pokračoval v tom místě, kde byl běh předtím přerušen. Čas pak bude opět zpuštěn. O způsobu pokračování v takových případech rozhoduje rozhodčí.

107. Časoměřič musí oznámit 30 nebo 10 vteřin předem vypršení maximální doby.

Zapisovatel:

108. Zapisovatel zapisuje do startovní listiny změřený čas a počet přidělených trestných bodů podle pokynů rozhodčího. Při soutěži ve skoku vysokém a dalekém zapisuje úspěšně provedené pokusy.

109. V případě, že zapisovatel není na závodě přítomen, zapisuje výsledky rozhodčí.

Stavěč:

110. Po doběhu závodícího týmu je nutné nastavit shozené tyčky zpět na původní místo. Je vhodné, aby tuto činnost dělaly dvě nebo více osob.

111. Překážky musí být instalovány zpět teprve po znamení rozhodčího.

112. Soutěžní dráha je postavena stavěči podle pokynů rozhodčího. Za správnost soutěžní dráhy podle Soutěžního řádu KKH odpovídá rozhodčí.

Kapitola 8 – Neoficiální soutěže a hry

113. Skákání do kruhu

K této soutěži se vybuduje kruhovitá dráha s 10 překážkami. Podle výkonnostní kategorie králíků činí výška jednotlivých překážek 25 nebo 35 cm. Soutěží se o to, kolik překážek králík v 1 minutě přeskočí bez chyby. Shozené překážky musí být znovu ihned postavené. Čas začíná běžet na povel rozhodčího. Králík nesmí minout žádnou překážku. Králík, který u čtyř běhů přeskočil bez chyby nejvíce překážek, vyhrál. Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut.

114. Duel

U duelu se postaví dvě překážkové dráhy rovnoběžné vedle sebe, vždy s nejméně 10-ti stejnými překážkami. Na start nastoupí vždy dva týmy proti sobě. Vítěz dostane plusový bod; prohrávající minusový bod (1:0 resp. 0:1). Během soutěže startuje každý tým proti každému týmu. Na konci soutěže vyhrál králík, že získá nejvíc plusových bodů.

Podle výkonnostní kategorie činí výška jednotlivých překážek 25 nebo 35 cm.

Systém je možné změnit na tzv. K.O.-systém, kdy poražený z dvojice opouští soutěž a vítěz pokračuje v běhu proti vítězi druhé dvojice. Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut.

115. Vylučovací skákání

Je pět běhů s 10 překážkami. Až na počet překážek a výšku platí pravidla rovinné dráhy. V 1. běhu jsou překážky max. 8 cm vysoké, v 2.běhu 16 cm, v 3. běhu 24 cm, v 4.běhu 32 cm a v 5.běhu 40 cm. Do dalšího kola jdou všichni soutěžící, kteří udělali v předešlém běhu ne více než 3 chyby.

Až do 4.běhu jsou rozhodující jen chyby a to, že nepřesahuje maximální čas. Změna následuje v pátém běhu, ve kterém se vedle chyb zapisuje také čas. Vítězem je králík s nejméně chybami. U stejného počtu chyb rozhoduje rychlejší čas.

Mezi jednotlivými běhy musí mít králík odpočinek nejméně 10 minut.